Primarul orașului Zimnicea informează cetățenii cu privire la derularea Proiectului „Sănătatea ta contează! – Modernizarea spitalelor din Zimnicea și Svishtov”

Perioada derulare contract 13.04.2017 – 13.04.2019

Până la semnarea contractelor de achiziție a echipamentelor medicale s-au urmat mai mulți pași în implementarea proiectului, conform calendarului acestuia care a fost elaborat ținându-se cont de termenele prevazute de legislația în vigoare și timpul necesar pentru realizarea activităților.

Principalele activități ale proiectului:

Activitatea 1 Pregătirea proiectului a constat în identificarea partenerilor proiectului, crearea parteneriatului și elaborarea cererii de finanțare cu toate anexele acesteia, procedură laborioasă și care a necesitat multă atenție și documentare pentru realizarea unui proiect realist si sustenabil. – Această activitate a fost prealabilă aprobării și semnării contractului de finanțare.

Activitatea 2 Managementul proiectului a asigurat implementarea, în conformitate cu obiectivele și rezultatele proiectului, conform regulilor și prevederilor contractului de finanțare. Constă în coordonarea implementării proiectului și a echipei de proiect.

Activitatea 3 Informarea și publicitatea asigură vizibilitatea și promovarea proiectului, prin mediile on-line și materiale printate.

Activitatea 4 Modernizarea spitalului din Zimnicea constă în dotarea spitalului conform propunerilor formulate de personalul medical al acestuia prin achiziționarea echipamente medicale. Echipamentele vor contribui la creșterea numărului de cetățeni care au acces la tratamente moderne și la stabilirea clară a diagnosticelor de complexitate la o înaltă calitate. Echipamentele vor asigura acordarea unor tratamente eficiente și moderne pentru diferite tipuri de afecțiuni printr-o diagnosticare timpurie. De aceste tratamente vor beneficia gratuit toți cetățenii care au asigurare de sănătate, pe baza trimiterii de la medicul de familie și a a cardului de sănătate.

Echipamentele se vor utiliza la Spitalul orășenesc Zimnicea deoarece o condiție primordială a finanțării este ca acestea să nu fie înstrăinate și să fie utilizate de către beneficiar în scopul în care au fost achiziționate.

Echipamentele s-au achiziționat în conformitate cu prevederile legislației care reglementează achizițiile publice, în urma desfășurării procedurii de licitație deschisă, care asigură cel mai ridicat grad de transparență pentru operatorii economici, însă are și cele mai lungi termene de realizare.

Timpul necesar pentru procedura de Licitatie deschisa a fost destul de mare din cauza:

  • numarului mare de ofertanti inscrisi pentru cele 11 loturi din cadrul procedurii – 44 participanti la procedura cu documentații specifice în functie de calitatea lor în cadrul procedurii.
  • volumului si complexității datelor ce trebuiesc analizate și verificate pe parcursul evaluării conținutului documentelor depuse în cadrul ofertelor;
  • timpului necesar pentru solicitarea de clarificări ofertanților privind DUAE, propunerea tehnică și propunerea financiară precum și primirea răspunsurilor acestora; pentru a identifica într-un mod cât mai exact specificațiile tehnice ale echipamentelor a fost necesar sa se solicite ofertantilor foarte multe clarificări pentru ca să se poată respecta principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică: nediscriminarea și tratamentul egal;
  • timpului impus de lege să fie alocat pentru formularea de contestații, solutionarea contestațiilor ofertanților și asteptarea deciziei de la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Precizăm că decizia CNSC a fost favorabilă beneficiarului.

Pentru fiecare solicitare de clarificări trebuie alocat un termen rezonabil pentru ca ofertantul să raspundă cat mai concludent sau să aibă timp să procure documentele solicitate de beneficiar.

În evaluarea tehnică a celor 65 de echipamente (fiecare avand multiple specificatii tehnice pentru identificarea cât mai corectă a produsului) au fost întocmite rapoarte de evaluare de aproximativ 1300 pagini. În afară de aceste rapoarte au fost întocmite procese verbale de analiză care au mii de pagini, numai raportul procedurii având 364 pagini. Ofertele atașate în cadrul procedurii la toți ofertanții sunt deasemenea documente de mii de pagini care dacă doar se lecturează necesită mult timp, dar să se verifice cu mare atenție fiecare caracteristică a fiecărui produs în parte necesită un timp lung. Tocmai de aceea acest proiect a fost aprobat cu o perioadă de derulare de 2 ani calendaristici

În cadrul procedurii am avut monitorizare ANAP respectiv Direcția Generală Control EX –ANTE, iar reprezentanții Direcției Verificare Derulare Procedură de Atribuire au participat la toate ședintele de evaluare pentru verificări.

Activitatea 5 Modernizarea spitalului din Svishtov va consta în modernizare conform nevoilor acestuia.

Activitatea 6 Schimb de experientă și bune practici pentru  angajați ai Spitalului din Zimnicea și angajați ai Spitalului din Svishtov

Întreaga investiție s-a derulat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, din fonduri care aveau strict stabilită destinația, sumele neputând fi utilizate în alte scopuri, cum ar fi străzi, etc.

Ca o ultimă precizare, vă înformăm că până la data de 24.10.2018 se va finaliza furnizarea de echipamente, aparatură și mobilier medical pentru loturile 1, 3-11 din cadrul licitației publice, urmând ca în cel mai scurt timp să se reia procedura de achiziție pentru aparatura medicală aferentă lotului 2, deoarece ofertantul rămas în procedură nu a prezentat documentele necesare în termenul prevăzut de lege, fiind astfel descalificat. Până la finalul proiectului și această nouă procedură va fi finalizată.

 

PRIMARUL ORAȘULUI ZIMNICEA
PÂRVU PETRE

 


Skip to content