PRIMĂRIA ORAȘULUI ZIMNICEA

 

INFORMARE PUBLICĂ

25.05.2021

            Pentru a contracara informații calomnioase apărute în spațiul virtual, respectiv pe rețelele de socializare, cu privire la atribuirea contractului pentru servicii de proiectare și execuție lucrări de eficientizare energetică conform proiectului  „Îmbunătăţirea eficienţei energetice- Spital Orăşenesc Zimnicea”, cod SMIS 124517 cofinanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , OPERAȚIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE,  Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), dorim să informăm opinia publică cu privire la modalitatea de atribuire a acestuia.

Procedura de atribuire a fost procedură simplificata, derulată într-o singură etapă conform prevederilor art. 113 alin (4) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice  si  art. 104 alin. (1)  din HG 395/2016 cu modificarile si completările ulterioare, integral prin mijloace electronice.  Pentru persoanele care doresc informații suplimentare din sistemul electronic al achizițiilor publice, codul unic de identificare al  achizitiei este  4652732_2020_PAAPD1140956, Cod/Coduri :CPV principal:   45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2) ,  CPV secundar: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2), anunț de participare nr. SCN1072334 / 28.07.2020. La procedura simplificată putea să depună oferta orice operator economic cu participare individuală împreună cu subcontractanti si/sau subcontractanti, sau orice altă asociere  care îndeplinea aceste condiții.

 

Până la termenul- limită de depunere a ofertelor, în SICAP a fost depusă o singură ofertă a Ofertantului  SC RENOV IMPEX SRL cu sediul în com.Ciuperceni  Jud. Teleorman și subcontractanții : 

–  INSTAL SERVICE TECHNOLOGY  SRL cu sediul în loc. Magurele, Jud.Ilfov

– ROLUMIAL ELECTRIC EXPERTS SRL  cu sediul în loc. Navodari, Jud. Constanta

– JOHN SYSTEM SRL CIF cu sediul în loc. Sibiu, Jud. Sibiu

– ADURO IMPEX SRL cu sediul în mun. Bucuresti, care are și calitate de terț

Terț susținător – R.C.M. COSTRUZIONI – Italia.

În urma analizei documentației depuse de acest unic ofertant și a solicitărilor de clarificări transmise, precum și răspunsurile ofertantului, Comisia de evaluare a ofertelor  a încheiat procesul verbal nr.13980/ 25.08.2020 privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE, a documentelor care îl însoțesc, a raspunsului la clarificari precum și îndeplinirea cerințelor de calificare, din care rezultă că :

În urma verificării informațiilor din DUAE și din documentele ce îl însoțesc, comisia de evaluare a concluzionat ca prin documentele depuse de ofertant nu sunt indeplinite cerintele minime de calificare solicitate prin documentatia de atribuire si in conformitate cu legislatia in vigoare. Urmare celor constatate in prezentul proces verbal, comisia de evaluare va introduce in SEAP rezultatul: – respins pentru: SC RENOV IMPEX SRL.   In conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a decis anularea procedurii de atribuire, întrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibila.”

 

Comisia de evaluare a stabilit că oferta depusă de RENOV IMPEX SRL în calitate de ofertant  este inacceptabilă, având în vedere argumentele pe care le prezentăm în continuare.

 

Potrivit documentatiei de atribuire, pentru a face dovada admisibilitatii ofertei, fiecare dintre participantii la procedura de atribuire avea obligatia de a detine o experienta similara pentru contractele de executare de lucrari în valoare de minimum 8.000.000 lei, fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 5 contracte.

 

In cadrul procedurii de atribuire, pentru a face dovada îndeplinirii în integralitate a cerintei de calificare în discutie, ofertantul s-a prevalat de sustinerea acordata de catre R.C.M. COSTRUZIONI SRL.

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, „În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.”

 

In aplicarea prevederilor mai sus mentionate, pentru a putea lua in considerare capatitatea tertului sustinator, este necesar ca acesta sa desfasoare efectiv lucrarile in legatura cu care au fost necesare calificarile in discutie, situatie in care trebuia sa aiba fie calitatea de subcontractant, fie de asociat.

 

Dat  fiind ca, potrivit documentelor din cadrul ofertei, lucrarile urmeaza a fi efectuate de SC RENOV IMPEX SRL, comisia a considerat că nu putea avea in vedere la evaluarea ofertei experiența terțului susținător, din moment ce acesta nu avea niciuna dintre calitățile de mai sus, situație în care, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta este inacceptabila.

 

De asemenea, oferta a fost considerata inacceptabila si in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016, deoarece nu s-a răspuns concludent la solicitările de clarificări, respectiv, s-a mentionat: „R.C.M. COSTRUZIONI SRL, in calitatea sa de tert sustinator, va interveni in cadrul proiectului doar in situatia in care contractantul SC RENOV IMPEX SRL intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, confom legii, asa cum reiese si din cadrul documentelor de sustinere depuse de aceasta”,  facand referire la art. 182 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 care fost abrogat din decembrie 2017.

 

În urma comunicării cu privire la respingerea ofertei depuse și anularea procedurii de atribuire, intrucat nu a fost depusa nicio oferta admisibila, transmisă către SC RENOV IMPEX SRL, această societate a contestat decizia comisiei de evaluare la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, prin contestația nr.96/27.08.2020 .

În urma analizării speței, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat Decizia nr.1730/C11/1838 DIN 23.09.2020 PRIN CARE A DECIS:

Admite contestația formulată de RENOV IMPEX SRL, în contradictoriu cu U.A.T. ORAȘUL ZIMNICEA.

Anulează raportul procedurii de achiziție publică nr.13980 din 25.08.2020 în partea dedicată evaluării ofertei depuse de RENOV IMPEX SRL vizând experiența similară precum și în partea dedicate anulării procedurii de atribuire și adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr.13982/25.08.2020, ca act subsecvent al raportului procedurii.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire măsurile de remediere și anume să continue procedura de atribuire și să reanalizeze îndeplinirea cerințelor de calificare de către ofertanta RENOV IMPEX SRL, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.”

 

Ca urmare a acestei decizii, autoritatea contractantă a dus la îndeplinire măsurile de remediere și a continuat procedura de achizție publică, la finalul căreia s-a încheiat cu SC RENOV IMPEX SRL, Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.  20537 / 25.11.2020, iar preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către Achizitor, este de 10.758.284,54 lei, la care se adaugă T.V.A.

Insistăm asupra faptului că acesta este unicul contract încheiat între U.A.T. ORAȘUL ZIMNICEA și SC RENOV IMPEX SRL.

 

Poate că este o postare lungă și greu de urmărit, însă am dorit să facem publice toate aceste informații de specialitate, pentru a asigura opinia publică de faptul că întotdeauna am lucrat în spiritul legii și în folosul comunității.

Indiferent ce acțiuni sau activități am desfășurat, au existat persoane care au criticat dur și de cele mai multe ori nefondat, atât oportunitatea activităților, cât și legalitatea lor, fără a avea bunăvoința să se informeze din surse autorizate.

Este foarte usor să denigrăm, să aruncăm în spațiul public informații false și acuzații, însă din păcate este atât de dificil să demontăm aceste afirmații false, chiar și cu argumente legale, concrete și explicite!

 

Era atât de simplu pentru persoanele ”bine-intenționate” și ”avide de adevăr”  să verifice în Fisa de date a procedurii conditiile de participare a ofertantilor, care au fost:

– să nu se încadreze în motivele de excludere  prevazute in Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice

-să îndeplineasca criteriile de selectie: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR -Inscrierea in registrul comertului, SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA – nu a fost ceruta cifra de afaceri și CAPACITATEA TEHNICA ȘI PROFESIONALA (care putea fi îndeplinita de ofertant sau de un tert sustinator).

De asemenea, se poate verifica în SEAP, ca a fost încheiat un singur contract în valoare de 10.758.284,54 lei, la care se adaugă T.V.A.

Atât suma cât si numărul contractelor au fost intentionat dublate în postările celor care doreșc ”să informeze corect cetățenii” însă nu au bunăvoința de a verifica veridicitatea informațiilor, singurul lor scop fiind denigrarea.

Tot în mod eronat sau cu bună știință, s-a afirmat că printrre cerințele din caietul de sarcini, ar fi fost și o cifră de afaceri de 8.000.000 lei si o vechime a “firmei participante de minim 5 ani”, ceea ce nu este adevarat.

Aceste cifre sunt extrase din documentație, dar nu asa cum sunt mentionate, respectiv:

  • 8.000.000 lei era valoarea a maxim 5 contracte similare executate în ultimii 5 ani, tocmai pentru a oferi posibilitatea oricărei firme de profil să participe la procedură, deși putea fi acceptat și un singur contract executat în urma cu 1-2 ani.
  • ”5 ani vechime” este syntagma reinterpretată în postări, deoarece condiția era de executate a contractelor similar în ultimii 5 ani.

Aceste perioade sunt impuse prin lege pentru ca și operatorii economici mai mici să poată avea o experiență cumulată. Daca se impunea o experiență acumulată în 1-2 ani (ceea ce contravene legii), atunci participau doar firmele mari si nu se mai respecta principiul “tratamentului egal”, impus prin lege.

Prin cerintele impuse în documentație, se oferea posibilitatea de participare atât firmelor cu vechime cât și celor nou apărute pe piață, cu experienta proprie similară sau nu, iar aceste cerinte puteau fi îndeplinite de un singur ofertant, sau de acesta împreună cu subcontractanți și terți sustinători sau de o asociere.

 

Mulțumim vizitatorilor site-ului nostru pentru răbdarea de a parcurge toate explicațiile noastre, însă dorim să vă informăm corect cu privire la activitatea noastră, care a fost și va rămâne în folosul comunității, dar și cu privire la cheltuirea fondurilor publice.


Sari la conținut